In deze nieuwsbrief twee belangrijke items:

  • Bericht van de IGJ over de pilot Toezicht Evenementenzorg
  • Enquête Ontwikkeling Veldnorm en Branche

IGJ: Aankondiging pilot Toezicht Evenementenzorg

Evenementenzorgorganisaties vallen onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en daarmee onder het toezicht van de IGJ.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start met een pilot in het toezicht op evenementenzorg. Omdat de inspectie nog niet eerder toezicht hield op basis van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ), voert zij eerst een aantal pilotbezoeken uit. Daarmee wil zij bijdragen aan het stimuleren van de implementatie van de VNEZ. De inspectie bezoekt een aantal evenementen en kijkt daar naar de kwaliteit van zorg. Hiervoor gebruikt zij het toetsingskader zoals gepubliceerd op de website van de IGJ. Het toetsingskader is gebaseerd op wet- en regelgeving en de VNEZ.

Drie thema’s staan centraal in het toezicht op evenementenzorg:

  1. Deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid van de eerstehulpverlener en zorgprofessional
  2. Inrichting, veiligheid en hygiëne van de zorgpost
  3. Goed bestuur van de evenementenzorgorganisatie

Van de pilotbezoeken stelt de inspectie een rapport op dat zij publiceert op haar website. De inspectie evalueert de pilotbezoeken en bepaalt aan de hand daarvan het vervolg.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Enquête Ontwikkeling en Branche

De eerste versie van de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) werd op 1 maart 2019 gepresenteerd en sinds 1 januari 2022 is de inhoud definitief. Door de corona pandemie heeft de evenementenzorg grotendeels stilgelegen en daarmee ook de verdere ontwikkeling van de VNEZ. Inmiddels zijn evenementen weer mogelijk en wordt volop evenementenzorg geleverd. Veel EZO’s hebben de VNEZ deels of volledig geïmplementeerd. Tijd om naar de toekomst te kijken.

In deze vragenlijst inventariseert de Projectgroep Veldnorm Evenementenzorg hoe de veldpartijen en relevante organisaties de verdere ontwikkeling en borging van de VNEZ zien en of er behoefte is aan bijvoorbeeld een branche- of belangenvereniging.
U kunt deze vragenlijst invullen via deze link: Open de vragenlijst.