Onderscheidingen

–update maart 2020—

EHBO Nederland heeft een bijzondere waardering voor de inzet van alle leden, bestuursleden en instructeurs Eerste Hulp die zich verdienstelijk maken voor de Eerste Hulp. Vanaf de oprichting van EHBO Nederland heeft het bestuur besloten onderscheidingen uit te reiken voor jubilea van 25-, 40- en 50 jaar lidmaatschap van leden van een plaatselijke EHBO vereniging aangesloten bij EHBO Nederland, en personen die op een bijzondere wijze de EHBO hebben gediend, zoals bijvoorbeeld arts-docenten

Voor het toekennen van een onderscheiding heeft het bestuur van EHBO Nederland een aantal regels opgesteld:

Algemene criteria voor toekenning van een onderscheiding

Bij alle aanvragen dient de vereniging de naam van degene door wie deze onderscheiding zal worden uitgereikt, in te vullen.

Onderscheidingen kunnen slechts één maal per categorie aan een desbetreffende persoon worden aangeboden.

Het diploma Eerste Hulp van de te onderscheiden persoon dient nog ten minste een maand na de uitreikingsdatum geldig te zijn. Uitgezonderd zijn personen die op een bijzondere wijze de EHBO hebben gediend.

Vanaf 20 mei 2017 kunnen verenigingen ook een verzilverde munt met afbeelding van de EHBO Nederland Award, in houder en verpakt in een fluwelen zakje met opdruk van het logo van EHBO  Nederland in zilver, bij de onderscheidingencommissie bestellen. Dit is een collectors item.

Deze bijzondere munt kan bijvoorbeeld uitgereikt worden aan iemand of een aantal mensen die een speciale verdienste voor de vereniging hebben verricht of iemand die een bepaalde tijd lid is van de vereniging, maar nog niet in aanmerking komt voor een onderscheiding.

Voor deze munt moeten wij de productie en verzendkosten in rekening brengen. De prijs bedraagt € 20,- per stuk, inclusief verzendkosten.

Verzoek tot toekenning van een onderscheiding

Een verenigingsbestuur aangesloten bij EHBO Nederland, dat meent dat één of meer leden in aanmerking komt/ komen voor een onderscheiding, kunnen daarvoor een verzoek indienen bij het bestuur van EHBO Nederland via het landelijk bureau.

Een aanvraagformulier bevindt zich in de secretariaatsmap of kan hier worden gedownload Het formulier dient zoveel mogelijk ingevuld te worden met blokletters of met behulp van de computer, om leesfouten in namen en data te voorkomen.

Het verenigingsbestuur dient het aanvraagformulier VOLLEDIG in te vullen met vermelding van alle activiteiten en verdiensten, die mogelijk kunnen bijdragen tot toekenning van een onderscheiding.

Tevens dient de gewenste DATUM, DOOR WIE, TIJD en PLAATS van uitreiking te worden vermeld en een voorstel door wie de onderscheiding dient te worden uitgereikt. Aanvraagformulieren dienen uiterlijk TWEE MAANDEN voor de gewenste datum van uitreiking bij het bestuur van EHBO Nederland ingediend te zijn.

Het diploma Eerste Hulp dient op de uitreikingsdatum nog minstens een maand geldig te zijn.

Aanvragen voor onderscheidingen met terugwerkende kracht worden niet gehonoreerd.

Regeling voor Jubilerende EHBO Verenigingen aangesloten bij EHBO Nederland

EHBO Verenigingen, welke een jubileum vieren, kunnen dit schriftelijk aan het bestuur van de vereniging EHBO Nederland meedelen.

Het bestuur van de vereniging EHBO Nederland zal reageren door middel van het aanbieden van een jubileumgeschenk. In de Algemene Vergadering van 14 mei 2011 is besloten het jubileumgeschenk tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering aan de jubilerende vereniging uit te reiken.

Om als vereniging in aanmerking te komen voor een jubileumgeschenk zijn de volgende regels vastgesteld: Jubilerende verenigingen die 25, 40, 50, 75, 100 of 125 jaar bestaan en daar blijk van geven, kunnen in aanmerking komen voor een jubileumgeschenk.

Verenigingen die tussenliggende jubilea vieren, en dan denken we aan 60, 70, 80 of 90 jaar kunnen rekenen op een felicitatie van EHBO Nederland dat dan veelal vergezeld zal gaan met een bloemetje. Het bestuur van EHBO Nederland zal zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van de verenigingen met betrekking tot het uitreiken van de onderscheidingen

Verloren onderscheidingen

Indien een houder van een onderscheiding zijn onderscheiding verliest bestaat er voor de houder de mogelijk een nieuwe onderscheiding aan te vragen.

Een duplicaat wordt maar éénmaal verstrekt.

De prijs voor de duplicaat onderscheiding dient kostendekkend te zijn. Dit moet in samenspraak met de coördinator onderscheidingen van EHBO Nederland worden geregeld.

De onderscheiding wordt na ontvangst van de betaling aangetekend verzonden. (Factuur wordt eerst door EHBO Nederland toegezonden).

De aanvraag dient schriftelijk door betrokkene bij het Bureau EHBO Nederland te worden ingediend. Dit in verband met dubbele controle en ter voorkoming van vergissingen met aanvragen.