EHBO Nederland behartigt de belangen van de eerste hulpverlener en de bij haar aangesloten verenigingen in de breedste zin van het woord. Wij faciliteren de aangesloten verenigingen, zonder dwingende regels voor te schrijven.

Wij proberen dit doel te bereiken door:

  • Het samenwerken en participeren in activiteiten die tot doel hebben om onderricht en scholing op het gebied van eerste hulp te bevorderen in een zo breed mogelijke kring:
  • Het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen waar het gaat om deskundigheidsbevordering op het gebied van eerste hulp en regelgeving op dit gebied;
  • Het ondersteunen van de aangesloten verenigingen bij activiteiten op het gebied van eerste hulp;
  • Het samenwerken met andere hulpverleningsorganisaties die zich in gelijke of verwante richting begeven.