Binnen EHBO Nederland is bewust gekozen voor een structuur waarbij de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk binnen de organisatie is verankerd.
De structuur, stemverhoudingen en de bevoegdheden zijn bij Notarieel Statuut vastgelegd en verder uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.

Individu

De individuele EHBO’er is lid van haar of zijn plaatselijke vereniging en daarmee lid van EHBO Nederland. Het lid heeft stemrecht in de eigen vereniging. De leden kiezen uit hun midden een bestuur.

Vereniging

Iedere vereniging heeft stemrecht op de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering uit leden van de vereniging. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies verdelen de leden van het bestuur onderling.

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen EHBO Nederland. De aangesloten verenigingen hebben op de algemene ledenvergadering direct stemrecht en kunnen zo duidelijk invloed uitoefenen op het gevoerde beleid. Genoemde structuur vraagt inbreng en verantwoordelijkheid van de individuele verenigingen. Het bestuur kan het beleid voorbereiden tot besluitvorming in de algemene ledenvergadering. Vaststellen van het beleid kan alleen maar door de aangesloten verenigingen op de algemene ledenvergadering.